Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji ( RODO ) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z usług realizowanych przez Administratora na Pani/Pana rzecz.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: LymeCare ul. Potocka 14 Warszawa 01-652 lub poprzez email [email protected]
 3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia terapii/diagnostyki przez okres 2 lat od przeprowadzenia pierwszej diagnostyki lub terapii. Danymi tymi są: imię i nazwisko, numer telefonu oraz informacje dotyczące stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do podjęcia terapii/diagnostyki.
 4. Nie udostępniamy danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem w ramach realizowania usługi.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt: LymeCare ul. Potocka 14 01-652 Warszawa  lub e-mailem [email protected]

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.